Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą", przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r., nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Samo tłumaczenie nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego ze tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czego - zgodnie z art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym - tłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza jest bowiem jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie.

Powyższe zalecenia przedstawiono na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej szczegółów: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-wyksztalcenia/tlumaczenia-dyplomow/

Dnia 13 maja 2011r, European University Association, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, zorganizowała warsztaty regionalne dot. wdrożenia modelu kosztu pełnego (rachunkowość) w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego dla przedstawicieli władz i administracji uczelni wyższych w Polsce.

Warsztaty stanowiły element projektu EUIMA – Full Costing Project, który uzyskał wsparcie w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro zapewniło obsługę tłumaczeniową tego wydarzenia (tłumaczenie symultaniczne).